Obchodní podmínky

Performance training

Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu popsaného níže, upravují vznik, podmínky a další fungování smluvního vztahu v souvislosti s poskytováním systému Performance training.

 1. NA ÚVOD
  1. Poskytovatelem specifického tréninkového systému Performance training poskytovaného pod hlavičkou ochranné známky Rise by Performance training, registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví, je podnikající fyzická osoba Adam Česlík, nar. 15.4.1988, se sídlem Tyršova 145/26, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 88894169 (dále jen jako „Poskytovatel“).
  2. Tréninkový systém Performance training je vyvinut jak pro výkonné sportovce, tak pro amatéry, kteří chtějí zlepšit svůj životní styl a zařadit do něj zejména efektivní trénink svého těla. Tréninkový systém Performance training obsahuje tréninkový plán a další informace týkající se zejména zdravého stravování a životního stylu.
  3. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování tréninkového systému Performance training.
  4. Poskytovatel vstupuje do smluvního vztahu s klientem, který má zájem o tréninkový systém Performance training, a který se zaregistruje pomocí aplikace Performance training (dále jen jak „Klient“).
  5. Princip poskytování tréninkového systému Performance training je nastaven tak, že nejprve Poskytovatel s Klientem uzavřete rámcovou smlouvu o poskytování tréninkového systému a následně budou v rámci této rámcové smlouvy uzavírány dílčí smlouvy o poskytnutí tréninkového systému dle podmínek uvedených níže.
  6. Tréninkový systém Performance training je poskytován v rámci aplikace Performance training, která je provozována na webové stránce: odboj.performancetraining.cz.
  7. Poskytovatel a Klient jsou dále v textu uváděni společně jako Smluvní strany.
 2. RÁMCOVÁ SMLOUVA
  1. Rámcová smlouva o poskytování tréninkového systému tvoří základ smluvního vztahu a je uzavírána za účelem poskytování tréninkového systému Performance training (dále jen jako „Rámcová smlouva“). Rámcová smlouva o poskytování tréninkového systému je uzavíraná v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“).
  2. Uzavřením Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi přístup do základního profilu aplikace Performance training a Klient se zavazuje za to platit v případě uzavření dílčích smluv Poskytovateli odměnu, to vše dle dohodnutých podmínek a dle uzavření jednotlivých dílčích smluv o poskytnutí tréninkového systému.
  3. V souvislosti s Rámcovou smlouvou Klient neplatí Poskytovateli žádnou odměnu. Nárok na odměnu vzniká Poskytovateli až při uzavření jednotlivých smluv o poskytnutí tréninkového systému – dílčích smluv (dále jen „Dílčí smlouva“, blíže specifikována v článku 4. těchto obchodních podmínek).
  4. Uzavřením Rámcové smlouvy se Klient stává členem sítě Performance training.
  5. Rámcovou smlouvu můžete uzavřít pouze Klient jako fyzická osoba, která dosáhla při uzavření Rámcové smlouvy věku 18 let.
  6. Provozování aplikace Performance training Poskytovatelem je návrhem na uzavření Rámcové smlouvy ve smyslu ust. § 1732 Občanského zákoníku (dále jen jako „Nabídka“). Podstatné náležitosti Rámcové smlouvy obsahují tyto obchodní podmínky.
  7. K uzavření Rámcové smlouvy dojde na základě přijetí Nabídky Klientem provedením níže uvedených úkonů:
   1. vyplněním údajů v registračním formuláři;
   2. vyslovením souhlasu s Obchodními podmínkami (zaškrtnutím příslušného políčka, jakmile se s jejich obsahem seznámí); a to prostřednictvím aplikace Performance training a jejich odesláním kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“. Jakmile přijetí Nabídky od Klienta dojde Poskytovateli, Poskytovatel neprodleně zašle Klientovi potvrzení o přijetí Nabídky a o uzavření Rámcové smlouvy, a to na e-mail Klienta uvedený v registračním formuláři.
  8. Po uzavření Rámcové smlouvu získá Klient přístup do základního profilu uživatelského účtu.
  9. Údaje zaslané Klientem považuje Poskytovatel za správné. Klient se zavazuje, že jakmile se jeho údaje změní, nebo nebudou již aktuální či správné, bez zbytečného odkladu si je v základním profilu uživatelského účtu upraví.
  10. Každý Klient může uzavřít pouze jednu Rámcovou smlouvu a mít tedy pouze jeden uživatelský účet.
  11. Rámcovou smlouvu uzavírá Klient s Poskytovatelem na dobu neurčitou. Poskytovatel i Klient jsou oprávněni Rámcovou smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou, která činí jeden (1) měsíc. V případě, že je ve chvíli vypovězení Rámcové smlouvy současně uzavřena a čerpána Dílčí smlouva na déle než jeden měsíc, prodlužuje se výpovědní doba podle předchozí věty do doby ukončení Dílčí smlouvy. Výpovědní doba začíná běžet, jakmile bude doručena druhé Smluvní straně. Na ukončení Rámcové smlouvy se může Klient s Poskytovatelem také vzájemně dohodnout.
  12. Pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany Klienta, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy. Odstoupení od Rámcové smlouvy nabývá platnosti jeho doručením Klientovi.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Jakmile dojde u uzavření Rámcové smlouvy, bude mít Klient přístup ke svému uživatelskému účtu, a to do tzv. základního profilu. V základním profilu uživatelského účtu je Klientovi nastíněno prostředí aplikace Performance training a jeho možnosti k uzavření Dílčí smlouvy o poskytnutí tréninkového systému.
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem - e-mail Klienta a heslem, které si Klient zvolil při vyplňování registračního formuláře. K heslu Klienta nemá Poskytovatel přístup. Pokud Klient heslo zapomene zašle mu automat na jeho žádost e-mail s informacemi pro nastavení nového hesla. Heslo si může Klient změnit ve svém uživatelském účtu.
  3. Klient se zavazuje, že neposkytne své uživatelské jméno a heslo třetím osobám. Pro případ, že Klient poruší tuto svou povinnost a umožní využívání svého uživatelského účtu třetím osobám, zavazuje se Klient uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i opakovaně za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Poskytovatel je zároveň v případě porušení této povinnosti oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy.
  4. Poskytnutí uživatelského jména a hesla k uživatelskému účtu dle bodu 3.3. těchto obchodních podmínek se považuje za zpřístupnění Důvěrných informací dle článku 7. těchto obchodních podmínek a vztahují se na ně rovněž sankce tam uvedené.
  5. Pokud Klient poruší svou povinnost uvedenou v bodu 3.3. těchto obchodních podmínek, může Poskytovatel ihned odstoupit od Rámcové smlouvy a znemožnit Klientovi přístup k uživatelskému účtu případně uživatelský účet zrušit.
  6. Jakmile Klient usoudí, že by mohlo dojít k zneužití jeho uživatelského účtu, je povinen o tom Poskytovatele bezodkladně kontaktovat a požádat o zablokování přístupu k uživatelskému účtu.
 4. DÍLČÍ SMLOUVA, ODMĚNA
  1. Dílčí smlouva o poskytnutí tréninkového systému je uzavírána mezi Smluvními stranami za účelem poskytnutí konkrétního plnění v rámci systému Performance training. Dílčí smlouvu může Klient s Poskytovatelem uzavřít pouze za předpokladu, že spolu uzavřeli nejprve Rámcovou smlouvu.
  2. Uzavřením Dílčí smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi přístup do bonusového profilu aplikace Performance training a Klient se zavazuje za to platit Poskytovateli odměnu, to vše dle dohodnutých podmínek.
  3. K uzavření Dílčí smlouvy dojde na základě jednání Klienta, kterým projeví svou vůli uhradit odměnu za přístup do bonusového profilu prostřednictvím uživatelského účtu v aplikaci Performance training a následném uhrazení odměny dle pokynů na účet Poskytovatele. Za nabídku k uzavření Dílčí smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku se považuje zobrazení tlačítka „Provést platbu“. Připsáním odměny na bankovní účet Poskytovatele je Dílčí smlouva uzavřena.
  4. Odměna Poskytovatele za poskytnutí přístupu do bonusového profilu je stanovena dle doby, po kterou chce Klient využívat přístup do bonusového profilu. Odměna je uvedena v ceníku, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Ceník je dostupný v aplikaci Performance training.
  5. Odměna se platí přes platební bránu Comgate, na kterou bude Klient přesměrován prostřednictvím uživatelského účtu v aplikaci Performance training.
  6. Po uzavření Dílčí smlouvy získá Klient přístup do bonusového profilu uživatelského účtu.
  7. Přístup do bonusové profilu aplikace Performance training se zavazuje Poskytovatel poskytnout Klientovi bez zbytečného odkladu po připsání odměny na bankovní účet Poskytovatele.
  8. V rámci bonusového profilu aplikace Performance training je Klientovi poskytnut tréninkový systém Performance training. Klient si následně z tréninkového systému Performance training vybere jednu specializaci (svůj cíl). Specializace lze měnit jedenkrát měsíčně.
  9. V rámci specializace získá Klient přístup k tréninkovému programu s denním přehledem cvičení a dalších aktivit. Čím déle je Dílčí smlouva uzavřena (nebo pokud je uzavřena další následná Dílčí smlouva) tím se Klientovi v rámci bonusového profilu otevírá více možností v rámci vybrané specializace.
  10. Dílčí smlouva je vždy uzavřena na dobu, za kterou Klient uhradí odměnu. Uhrazením odměny za další období se Dílčí smlouva automaticky prodlužuje, a to o dobu, za kterou Klient uhradí odměnu. Při přerušení úhrad odměn, tj. po ukončení Dílčí smlouvy, se následně po uhrazení odměny uzavírá nová Dílčí smlouva.
  11. Počet opakovaných uzavření (pokračování) Dílčí smlouvy není nijak omezen.
  12. Dílčí smlouva je ukončena uplynutím sjednané doby dle zaplacené odměny. Žádná ze stran není oprávněna smlouvu vypovědět. Od Dílčí smlouvy lze odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST, REKLAMACE
  1. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran, např. mobilními operátory nebo provozovateli datových a internetových služeb.
  2. Práva Klienta z vadného plnění se řídí ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění v rámci systému Performance training nemá vady a má obvyklé vlastnosti.
  3. Klient má povinnost vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců (6) ode dne poskytnutí plnění.
  4. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění odstranitelná, má Klient právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřené slevy z odměny. V případě, že je oprávněně vytknutá vada poskytnutého plnění neodstranitelná a nelze-li poskytnuté plnění řádně užívat, může Klient odstoupit od Rámcové a Dílčí smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z odměny.
  5. Reklamaci může Klient uplatnit na kontaktní e-mail: adam@risebyperformance.com či písemně na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace je Klient povinen označit vadu nebo oznámit, jak se tato projevuje.
  6. Poskytovatel vyřídí uplatněné reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení ve kterém uvede, kdy Klient uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Klient požaduje.
  7. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
  8. Po vyřízení reklamace musí vydá Poskytovatel Klientovi potvrzení, v němž bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.
  9. Klient má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů musí Klient uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  10. Klient bere na vědomí, že v souvislosti s plněním tréninkového programu (cvičení a další aktivity) v rámci tréninkového systému Performance training mu hrozí nebezpečí zranění, resp. další jiné následky, a to zejména při nesprávném postupu cvičení a vykonávání dalších aktivit.
  11. Klient souhlasí se všemi riziky, které mu hrozí a současně se zavazuje, že bude plnit tréninkový program dle svého nejlepšího vědomí a svědomí dle instrukcí a pokynů Poskytovatele.
  12. Uzavřením Dílčí smlouvy Klient potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, neutrpěl žádný závažný úraz a ani není stižen duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by ho mohla nějak omezit či ohrozit při plnění tréninkového programu.
  13. Klient souhlasí s tím, že odpovědnost za správné plnění tréninkového programu je na pouze na něm samém. V případě, že Klientovi vznikne nějaká újma na zdraví či jiná újma, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Klient se výslovně vzdává sám za sebe, i za ostatní osoby k tomu oprávněné, všech nároků a pohledávek vůči Poskytovateli, které by z takové újmy mohly vzniknout.
 6. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ
  1. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailu a mobilním telefonem. Smluvní strany si tedy budou doručovat dokumenty, oznámení, výzvy či jiné informace elektronicky.
 7. ZACHOVÁVÁNÍ DŮVĚRNÉHO CHARAKTERU INFOMRACÍ
  1. Klient bere na vědomí, že tréninkový systém Performance training je výsledkem mnoha let zkušeností Poskytovatele a je považován za unikátní know-how.
  2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely těchto obchodních podmínek veškeré informace poskytnuté klientovi Poskytovatelem (ať už poskytnuté např. prostřednictvím aplikace Performance training, ústně, písemně, či v jakékoli jiné formě, včetně elektronických dat apod.) v rámci tréninkového systém Performance training podléhají ochraně a považují se za důvěrné informace (dále jen jako „Důvěrné informace“). Důvěrné informace se považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku.
  3. Důvěrnými informacemi pro účely těchto obchodních podmínek nejsou nebo přestávají být:
   1. informace, které byly v době, kdy byly Klientům poskytnuty, veřejně známé nebo veřejně dostupné;
   2. informace, které se stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými poté, co byly Klientům poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými v důsledku porušení závazků Klienta nebo jiných klientů plynoucích z těchto obchodních podmínek;
   3. informace, které byly Klientům prokazatelně známé před jejich poskytnutím Poskytovatelem, a nebyly součástí jakýchkoli dohod o zachování důvěrnosti informací;
   4. informace, získané od nezávislé třetí osoby, která tyto informace získala v souladu se zákonem a není vázána žádnou povinností uchovat tyto informace v tajnosti, či která je na základě předchozího nebo následného písemného souhlasu Poskytovatele oprávněna k jejich poskytování.
  4. Klient se zavazuje, že:
   1. bude uchovávat Důvěrné Informace v důvěrnosti a neposkytne Důvěrné informace či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas Poskytovatele;
   2. učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí osobou;
   3. neučiní vůči dalším osobám žádné prohlášení týkající se obsahu správnosti nebo jiných aspektů Důvěrných informací;
   4. použije Důvěrné informace pouze v souvislosti se svým oprávnění vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, tj. pro svou osobní potřebu; zejména se Klient zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti.
  5. V případě, že Klient zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k prozrazení Důvěrných informací, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
  6. V případě, že Klient poruší jakékoliv ustanovení článku 7. těchto obchodních podmínek, odpovídá Poskytovateli za škodu z tohoto jednání vzniklou a uhradí Poskytovateli veškeré náklady s tím spojené.
  7. Při porušení jakékoliv povinnosti dle článku 7. těchto obchodních podmínek je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.
  8. Pro případ, že Klient ani přes výzvu Poskytovatele neodstraní nebo nenapraví porušení povinnosti z této Smlouvy ani do tří (3) dnů, je nad rámec smluvní pokuty dle bodu 7.7. těchto obchodních podmínek povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den trvání takového porušení.
  9. Zaplacením smluvní pokuty není Klient zbaven ostatních závazků vyplývajících z těchto obchodních podmínek včetně odpovědnosti za vzniklou škodu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují ust. § 2050 Občanského zákoníku.
 8. INFORMAČNÍ POVINNOST - ODSTOUPENÍ
  1. Poskytovatel informuje Klienta jako spotřebitele, že:
   1. náklady na prostředky na komunikaci na dálku (internet, telefon) si hradí Klient sám; tyto se však neliší od základní sazby;
   2. Klient neplatí žádnou zálohu, nicméně dle výše uvedeného je povinen uhradit odměnu předem, před poskytnutím služby;
   3. nejkratší doba, po kterou bude Klienta Rámcová smlouva zavazovat je stanovena v souvislosti s výpovědní dobou, která činí jeden (1) měsíc;
   4. pro mimosoudní vyřizování stížností se Klient může obrátit na náš kontaktní e-mail: adam@risebyperformance.com; obdržení stížnosti Klienta Poskytovatel obratem potvrdí na e-mail Klienta; informaci o vyřízení stížnosti Klienta Poskytovatel následně zašle také na e-mail Klienta;
   5. Klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz);
   6. informace o Rámcové smlouvě a Dílčí smlouvě budou u nás elektronicky uloženy; tyto informace nejsou veřejně přístupné; na vyžádání budou informace a dokumenty Poskytovatelem Klientovi zaslány;
   7. Rámcovou smlouvu a Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
   8. Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu ust. § 1826 Občanského zákoníku.
  2. Klient má obecně právo odstoupit od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejich uzavření, neboť tyto jsou vždy uzavřeny prostřednictvím komunikace na dálku. Odstoupení může Klient doručit Poskytovateli na jeho kontaktní e-mail: adam@risebyperformance.cz nebo na jeho adresu sídla. V aplikaci Performance training nalezne Klient vzorový formulář pro odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy, který může Klient využít.
  3. Pokud Klient již přistoupí k využívání tréninkového systému Performance training (dojde k uzavření Dílčí smlouvy) výslovně tím žádá a souhlasí, aby Poskytovatel začal s poskytováním svých služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Rámcové smlouvy či Dílčí smlouvy. V tomto případě nemá Klient právo na odstoupení od již uzavřené Dílčí smlouvy a nemá tedy nárok ani na vrácení odměny z již uzavřené Dílčí smlouvy.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Čas od času je potřeba Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Pokud dojde Poskytovatel k názoru, že je potřeba nějaké vylepšení či jiná změna obchodních podmínek, vydá upravenou verzi obchodních podmínek. O nových obchodních podmínkách dá Poskytovatel Klientovi vědět prostřednictvím uživatelského účtu nebo e-mailem. V takovémto případě má Klient právo změny odmítnout a Rámcovou smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce jednoho (1) měsíce od doručení nových obchodních podmínek. Nejsou s tím spojené žádné zvláštní povinnosti, které by Klienta zatěžovaly.
  2. Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu obchodních podmínek oddělit.
  3. Rámcová smlouva a Dílčí smlouva, včetně obchodních podmínek, se řídí právem České republiky a veškeré spory z těchto smluv budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.
  4. Práva Poskytovatele vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení obchodních podmínek, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy jsou po jejich ukončení nadále platná a vymahatelná.
  5. Veškeré smluvní pokuty a náhrady škod dle těchto obchodních podmínek jsou splatné ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy byl Klient Poskytovatelem k jejich úhradě vyzván.
  6. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele požadovat náhradu škody po Klientovi v plném rozsahu.
  7. Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů.
  8. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou:
   1. Ceník
   2. Zásady ochrany osobních údajů
   3. Vzorový formulář pro odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.6.2018.